Montis Megapolis

Qualified staff of architects and engineers ensures the complete control over construction projects.

The diversity of undertaken projects from commercial buildings, residential buildings and eventually the entire estate, makes our professionals see technology in a very high end way. 

Indisputable advantage is the fact, that the construction projects we realise always reflect the selected project, providing clients with certainty that the project they choose would be exactly the one we present.

Write to us  • tel. 12 300 00 77
  • e-mail: biuro@megapolis.pl

MEGAPOLIS Spółka z o.o. z siedzibą: 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000295701, Kapitał Zakładowy: 50.000 zł,
NIP: 679-296-04-91, Regon: 120577092